Vásárlási feltételek

VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS AZ ELEKTRONIKUS KATALÓGUSBÓL TÖRTÉNŐ RENDELÉSSEL KAPCSOLATBAN

A katalógusban található termékek műszaki paramétereit a gyártóktól vesszük át, melyek tájékoztató jellegűek és a gyártó előzetes bejelentése nélkül is változhatnak. Minden vásárlás előtt biztosítjuk vásárlóink részére a legszélesebb körű tájékoztatást és szaktanácsadást. Kérésre vásárlás előtt biztosítjuk a termék használati útmutatóját is az előzetes informálódás céljára. Felhívjuk Vásárlóink figyelmét arra, hogy forgalmazott termékeink a gyártó által előírt paramétereket teljesítik, és a termék egy elképzelt feladatra való alkalmatlansága, illetve az ezzel kapcsolatos esetleges vevői elégedetlenség nem tartozik a műszaki támogatás vagy a jótállási kötelezettségek körébe. Cégünk új eszközöket forgalmaz, ezért termékeket nem áll módunkban visszavásárolni.

Kérjük olvassa el az alábbiakban található “Általános Szállítási és Értékesítési Feltételek” -et is.

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

1.) Általános tudnivalók

Az alábbiakban megfogalmazott Általános Szállítási és Értékesítési Feltételek (ÁSZÉF) mindazon ajánlatokra illetve értékesítési ügyletekre vonatkoznak, amelyek során az EMI Automatizálási Kft (továbbiakban EMI) vevők részére áruértékesítést végez, és a felek között létrejött (keret) szerződésben ettől eltérő feltételekben nem állapodnak meg. Amennyiben Vevő az ÁSZÉF átvételét követően írásbeli kifogással nem él, úgy azt elfogadván a saját vásárlási feltételeiről lemond, és az adásvétel jelen feltételek hatály alatt köttetik meg.

2.) Vevő

Ajánlataink az ipar, kereskedelem, szolgáltatás területén működő vállalatok és vállalkozók illetve az igazgatás, iskolák és hasonló intézmények számára készültek.

Lakossági magánszemélyeket nem szolgálunk ki!

3.) Adás – Vétel

Az adásvételi megállapodás az EMI és a Vevő között akkor jön létre, ha a Vevő az EMI ajánlatát részleteiben is elfogadható módon, írásban visszaigazolta, illetve az EMI a Vevő megrendelését részleteiben is elfogadható módon írásban visszaigazolta, vagy az adásvételi szerződést mindkét fél cégszerűen aláírta, vagy Vevő az árut számla ellenében átvette.

4.) Árak

EMI érvényes árait a www.electricity.hu honlap tartalmazza. Az árak ÁFA nélkül értendők. Amennyiben az EMI ajánlatában másképp nem nyilatkozik, úgy az adás-vétel során a megrendelés időpontjában érvényes www.electricity.hu honlapon szereplő árat kell alkalmazni. Amennyiben nagyobb tételű megrendelésről van szó, akkor az EMI által a listaártól eltérő ajánlat kiadása esetén az ajánlat érvényessége, amennyiben ezt EMI külön nem jelzi, 30 naptári nap. EMI fenntartja magának a jogot, hogy import áru esetén, az időközben bekövetkezett az MNB által bejelentett 2%-nál nagyobb deviza árfolyamváltozást szállításkor áraiban értelemszerűen érvényesítse. EMI fenntartja a jogot a www.electricity.hu honlapon található árak megváltoztatására amennyiben azok esetlegesen az elektronikus adatbázis meghibásodása illetve illetéktelen külső beavatkozás hatására akaratától függetlenül módosultak.

5.) Szállítás

Elektronikus úton történő megrendelések esetén a teljesítés a Vevő által megadott címre történő szállítással történik. Lehetőség van a személyes áruátvételre is előre egyeztetett időpontban. Az áru szállítása postai úton, illetve futárszolgálattal történik. Csomagolási költség általában nincs, azt csak különleges, nagy súlyú vagy törékeny termékek esetén számítunk fel, azonban ezt a tényt EMI a megrendelés visszaigazolásában mindig külön jelzi. Szállítási költséget számít fel megrendelések esetén és ezt a számlán feltünteti. Vevő köteles a csomag átvételekor ellenőrizni, hogy a kiszállított áru pontosan megegyezik-e a megrendelt áruval, ellenkező esetben az átvételkor jegyzőkönyvet kell felvenni a szállító cég képviselőjének jelenlétében a pontos eltérésekről és az esetleges sérülésekről. Vevő köteles a mennyiségi reklamációkat és a szerződéstől eltérő szállítást az áru átvételekor nyomban, a minőségi reklamációt pedig az átvételt követő 5 munkanapon belül EMI felé írásban jelezni, jogvesztés terhe mellett. Amennyiben Vevő az észlelt hiányosságokról fent leírt módon nem tesz bejelentést, úgy EMI mentesül erre vonatkozó kötelezettségei alól. Ha a csomag nem érkezik meg a megadott időn belül, akkor vizsgálat indul a szállító ellen a körülmények tisztázására, ami bizonyosan több napot is igénybe vesz.

6.) Rendelkezésre állás

Megrendelést a termék raktáron való rendelkezésre állásának megfelelően teljesítjük. Amennyiben a termék raktáron van úgy azt EMI legkésőbb a megrendelést követő munkanapon elindítja Vevő felé, ezt visszaigazolásában is közöli Vevővel. Ha Vevő által megrendelt áru a raktárkészletben nem áll rendelkezésre, akkor e-mailben, faxon, vagy telefonon EMI értesíti Vevő kapcsolattartóját és megadja, hogy milyen határidővel tudja a megrendelést teljesíteni. A www.electricity.hu honlapon található elektronikus katalógusban látható a termékek rendelkezésre állása, azonban ez EMI-re nem jelent kötelező érvényt.

7.) Fizetési feltételek

Az átadott termék árának megfizetése EMI által kibocsátott számla ellenében történik, a számlán szereplő fizetési mód és határidő megjelöléssel. EMI fenntartja a jogot, hogy import áruk megrendelése esetén előlegszámlát állítson ki, és az import áru megrendelését csak e számlaérték beérkezése után indítsa. Késedelmes fizetés esetén a Vevő a késedelembe esés időpontjától kezdve köteles EMI részére késedelmi kamatot fizetni, amelynek mértéke a PTK.301§ alapján. EMI fenntartja magának a jogot, hogy felfüggessze szerződéses kötelezettségeinek teljesítését mindaddig, amíg Vevőnek határidőn túli tartozása áll fenn EMI-vel szemben. EMI fenntartja a jogot a részteljesítésre és az ennek megfelelő résszámlázásra, amennyiben ettől egyéb, az adott szállítást érintő megállapodás eltérően nem rendelkezik.

8.) Kötbérek

Amennyiben Vevő a szállítási határidő lejártát követő 8 munkanapon belül nem veszi át a megrendelt árut, EMI jogosult a megrendelést semmisnek tekinteni, illetve a szállítási szerződést felmondani. Ha Vevő a megrendelt és visszaigazolt termékeket nem, vagy csak részben veszi át, úgy EMI jogosult az át nem vett mennyiség nettó szerződött értékének 20%-át meghiúsulási kötbér címén vevőnek kiszámlázni. EMI késedelmes szállítása esetén a megrendelt és írásban visszaigazolt termékek nettó szerződött értékének napi 0,02%-át (de legfeljebb 2%-ot) késedelmi kötbér címén Vevő részére megfizeti, amennyiben a késedelem egyértelműen EMI-nek felróható ok miatt történt.

9.) Tulajdonjog fenntartása

Bármely szerződéses konstrukcióban EMI a szerződött árura mindaddig fenntartja a tulajdonjogát, amíg a vételár és járulékai teljes egészében kiegyenlítésre nem kerültek. Amennyiben a leszállított termékek vételára az esedékesség lejártáig nem kerül megfizetésre, EMI-nek jogában áll minden egyéb indoklás nélkül követelni a leszállított termékek visszaszolgáltatását. Az áru visszaszolgáltatása Vevőt nem mentesíti a meghiúsulási kötbér megfizetése alól, továbbá annak a késedelmi kamatnak a megfizetése alól, amelyet szállító Vevőtől az áru visszavételéig követelhet. Vevőt terhelik az áru visszaszolgáltatásából eredő költségek és károk. Az áru átvételétől számítva azok épségéért, megőrzéséért Vevő felel.

10.) Határidők

EMI által ajánlatban vagy szállítási szerződésben megadott és vállalt szállítási határidők minden esetben (amennyiben konkrét dátum nem kerül megállapításra) az EMI által írásban visszaigazolt megrendelés, illetve az EMI által kiadott ajánlat Vevő általi írásbeli visszaigazolásának dátumától számítva értendők. EMI ettől eltérő szállítási határidő vállalására kizárólag kölcsönös írásbeli megállapodás esetén kötelezhető. EMI mentesül a szállítási határidők betartásának kötelezettsége alól vismajor, vagy minden olyan esemény bekövetkezése esetén, mely nála vagy beszállítóinál következik be, és az EMI illetve beszállítói akaratától független. EMI köteles a Vevőt az átadás (szállítás) időpontjáról legalább 24 órával azt megelőzően értesíteni.

11.) Garancia, jótállás, szavatosság, minőségi kifogások

Termékekre az EMI által adott jótállás nettó 1.000,- Ft feletti termékeknél 12 hónap (amennyiben a gyártó másként nem rendelkezik). Nettó 1.000,- Ft alatti termékek esetén a jótállás 3 hónap. A jótállási időn belüli díjmentes javítást, csak rendeltetésszerűen használt, külsőleg sértetlen termék esetén vállal. Amennyiben a termék nem javítható, azt újra cseréli. Abban az esetben, ha nem áll módjában a terméket kicserélni, megtéríti a termék árát, feltéve, ha a termék minden tartozékával (kábel, leírás, szoftver, stb.) rendelkezik. A jótállási kötelezettség csak a hibás termékre terjed ki, nem vonatkozik az esetlegesen kapcsolódó berendezésekre. A jótállási kötelezettségek vonatkozásában az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet szabályai érvényesek, azzal, hogy a hivatkozott jogszabályban szereplő jótállás abban az esetben érvényesíthető, ha a Vevő fogyasztónak (Ptk. 685.§ d) pontja) minősül. A jótállási igény érvényesítéséhez a vásárlást igazoló eredeti számla vagy annak másolata, illetve jótállási jegy (amennyiben kiállításra került) bemutatása, illetve az esetleg az árura ragasztott címke sértetlensége szükséges. Mielőtt garanciális ügyintézésre visszaküldené a hibás terméket, előtte mindenképpen vegye fel az EMI-vel a kapcsolatot. A postai költségek a Vevőt terhelik, portósan feladott csomagot EMI-nek nem áll módjában átvenni. Abban az esetben, ha a termék javíttatása szükséges, az ügyfél köteles a javítási időt kivárni és átvenni a megjavított terméket.

A jótállást kizáró tényezők:

A számlán illetve jótállási jegyen bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás vagy valótlan adatok bejegyzése a garancia érvénytelenségét vonja maga után. Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha a meghibásodás az alábbi okok miatt következik be:

  • Nem rendeltetésszerű használatból eredő kár, mely lehet baleset, szerencsétlenség, helytelen tárolás, nem megfelelő üzemeltetés, rongálás, külső beavatkozás.
  • Erős napsugárzás, nedvesség, elemi kár (villámcsapás, túlfeszültség), vagy bármilyen mechanikus sérülés miatt bekövetkezett károsodás.
  • Illetéktelen szerviz, illetve magánszemély beavatkozása által okozott károsodás.
  • Garancia elvesztésével jár a termék szakszerűtlen kezelése.

A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából az EMI a termékekhez használati útmutatót mellékel (nem minden esetben magyar nyelven, hanem angol nyelven), és kéri, hogy Vevő az abban foglaltakat a saját érdekében tartsa be, mert a használati utasítástól eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállal. A szavatosság tekintetében a PTK. vonatkozó rendelkezései irányadóak. EMI mentesül e felelőssége alól, amennyiben a meghibásodott termékeket Vevő nem előírásszerűen tárolta, szerelte vagy tartotta karban.

12.) Számítógépes adatfeldolgozás

EMI a kor követelményeinek megfelelően a számlázással és megrendelésekkel kapcsolatos adatokat számítástechnikai rendszerében tartja nyilván, azokat harmadik félnek nem adja ki, kivéve a hivatalos szervek esetleges kéréseit. EMI által küldött elektronikus hírlevelek minden pillanatban az érvényes törvényeknek megfelelően kerülnek kiküldésre, azok bármikor lemondhatóak.

13.) Felelősség

EMI felelősségét szigorúan az adásvételi megállapodásban illetve a jelen ÁSZÉF-ben szabályozott kitételek korlátozzák.

14.) A felelősségvállalás mellőzése

EMI nem tud felelősséget vállalni a forgalmazott gyártók katalógusainak nyomdai hibáiért és a weboldala, elektronikus katalógusa üzemeltetésével vagy használatával kapcsolatban keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért beleértve a számítógépes vírusok okozta károkat, elmaradt hasznot, adatvesztést, a használat kieséssel kapcsolatos károkat is.

15.) Jogviták

EMI és a Vevő között fennálló jogviszonyokra a Magyarország területén érvényes jogrend vonatkozik. Jogvita esetén felek a vitás kérdéseket elsősorban egyeztetés útján kísérlik meg rendezni, és amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy kölcsönösen már most alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választott Bíróság döntésének azzal, hogy a Választott Bíróság a saját eljárási szabályzata szerint jár el.

16.) Hatályosság:

Jelen ÁSZÉF 2015. június 01.-től visszavonásig érvényesek. A mindenkori érvényes változat megtalálható a www.electricity.hu honlapon. A jelen ÁSZÉF egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése nem érinti a többi feltétel és teljes jogügylet érvényes voltát.